Åtgärder mot fukt på vind - Avfukta24

Fukt och mögel på vinden

Fuktproblem på vinden

Enligt Boverkets utredning har cirka 300 000 byggnader mögel, mögellukt eller en hög fuktnivå. Problemen kan komma från vinden och hur den är konstruerad.

Kallvindar löper störst risk

De flesta husen/villorna i Sverige är byggda med självdragsventilation som kan leda till problem med fukt- och mögelskador på vinden:

Kallvindar löper störst risk

Via otätheter i konstruktionen kommer varm fuktig luft från inomhusmiljön upp i det kalla vindsutrymmet och då bildas fukt på den kallare vinden. Om man har bytt värmekälla kan det leda till förändringar i lufttrycket i hela huset. Byte till berg-/fjärrvärme innebär att den tidigare varma skorstenen blir kall och skorstenseffekten uteblir. En vanlig felkonstruktion av vinden kan leda till inbyggd byggfukt som i sin tur leder till fukt- och mögelskador. Kallvindar påverkas av klimat och temperaturväxlingar, om uteluften är kall kyls dem inströmmande luften på vindsutrymmet ner och kan orsaka kondens mot insidan av yttertaket. Samma gäller det omvända, varm luft strömmar in på vinden som då leder till nedkylning, den ökade relativa fuktigheten leda till kondens på takets insida.
Behovet av ventilation varierar från vind till vind och över året.

Så här löser vi problemet med fukt på vinden

Täta vindsbjälklagret och ventilera boendemiljön, inte minst våtutrymmen, för att minska fukten i den luft som strömmar till vindsutrymmet.

Installera en permanent anläggning för behovsstyrd ventilation i vindsutrymmet. Detta skapar en lämplig miljö för allt byggnadsmaterial varvid man undviker mögel, röta och andra mikrobiella skador.

Så här löser vi problemet med fukt på vinden

Mögelsanering av vind

Wikipedia information om Vindsvåning

Vindsvåning Vindsvåning, i vardagligt tal kallad vind, är den del av ett hus som ligger precis under husets yttertak. Vindens väggar är delvis en undre del av hustaket. Vissa vindsvåningar är inredda rum och lägenheter, andra är enbart förråd. Det kan också röra sig om små loft dit bara sotaren går. Man skiljer mellan två huvudtyper av vindsutrymmen: kalluftsventilerade och uppvärmda. Kalluftsventilerade vindsutrymmen saknar uppvärmning och är helt eller delvis isolerade mot boendeytan, det vill säga hela eller delar av isoleringen sitter i vindsbjälklaget. Uppvärmda vindsutrymmen som har utanpåliggande isolering och hålls varmare än omgivningen.