Frågor och svar fuktproblem - Avfukta24

Frågor och svar

Hur går en installation av en avfuktare till?

Vår personal kommer vid överenskommen tid, oftast mellan 7 och 8 på morgonen.

Är ingången till krypgrunden från utsidan av huset behöver eventuella utemöbler eller annat ställas åt sidan. Ibland är det in lucka till krypgrunden inne i huset, samma sak gäller här, eventuella möbler samt mattor måste ställas åt sidan.

Arbetet påbörjas med att marken i grunden rensas från löst organiskt material. På marken läggs sedan en plast, som viks upp och fästes mot krypgrundens kanter med speciella plastdon. Har man valt krypgrundsisolering som tillval monteras den ovanpå plasten.

Avfuktaren monteras sedan på plats i krypgrunden enligt projektanvisningen som låg till grund för offerten. Ventilationsutkastet monteras mellan avfuktaren och förs ut genom en av ventilerna i grunden. Avfuktaren styrs och övervakas med ett  system – HomeVision, – en hygrostat som monteras i krypgrunden på ett ställe bäst lämpat för att känna av fuktighet och temperatur. När avfuktaren är på plats påbörjas montaget med dragning av ventilationsrör (spirorör). Ventilationsrören monteras oftast fast i ett hängande montage och dras i enligt ritningen i projektanvisningen. Ventilationsrören borras och prepareras sedan med små riktbara utkastare. Placeringen av utkastarna är av stor vikt eftersom de styr hur luften rör sig nere i krypgrunden. En av de sista arbetsmomenten i krypgrunden är att se till att den är ordentligt tätad. I bostaden monteras HomeVision-panelen. Från panelen kan avfuktningen av krypgrunden sedan övervakas på ett betryggande sätt. Anläggningen provkörs och kontrolleras så att allt fungerar som det ska. Efter att platsen har städats av är arbetet klart. Totalt beräknas arbetet ta mellan en till två arbetsdagar beroende på storlek och skick på krypgrunden.

Hur kan jag skydda min krypgrund från fukt och mögel?

Husägares vanligaste problem är fuktskador. Fukt är helt ofarligt och en förutsättning för liv men kombinationen av fukt och organiskt material, som ofta finns i krypgrunder, orsakar ofta mögelangrepp, svampbildning som leder till dålig lukt. Mögel och svampangrepp ökar risken för allergi och astma.

Den vanligaste huskonstruktionen är uteluftsventilerade grunder. I den här typen av grund uppstår ofta fuktskador.

Att fuktpåkänningen blir så stor på en krypgrund att det till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker:

Fukt avdunstar från marken inne i krypgrunden – Krypgrunden ska rensas från organiskt material och täckas med tjock, åldersbeständig byggfolie som tätas mot husgrunden.

Vatten tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring – Täta eventuella sprickor i krypgrunden samt se till att marken närmast huset lutar bort från huset. Marken närmast krypgrundens utsida ska helst bestå av singel för att vatten inte ligger kvar närmast grunden.

Varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler – Det bästa är att sätta in en krypgrundsavfuktare samt vidta de åtgärder som krävs för att den ska fungera bra.

Är det skillnad på torpargrund och krypgrund?

Torpargrund är en gammal konstruktion som går att likna vid hus med en modern krypgrund, med den skillnaden att husets byggplats valdes med stor omsorg. En slagruteman såg till att marken inte var vattenrik. Platsen som valdes låg oftast på den högsta punkten. Torpargrunden består av stenar och på stenarna vilar själva huskonstruktionen.

Mitt i huset finns en uppmurad eldstad, eldstaden vilar direkt på marken och eftersom eldstaden alltid var varm var även marken i torpargrunden torr. Eldstäderna i gamla hus med torpargrund eldas i inte upp dagligen så som man gjorde förr – elektrisk eller vattenburen värme har tagit över den uppgiften. Det, i sin tur, kan leda till att torpargrunden drabbas av fukt och mögelproblem.

Vad kostar det att installera en avfuktare i en krypgrund eller källare?

Kostnaden beror på storleken (byggytan) på huset, förutsättningarna inne i krypgrunden samt grundens konstruktion.

Ring oss så kan vi ge dig en uppskattning på kostnaden för just ditt hus.

Hur mycket ström drar en krypgrundsavfuktare?

Den genomsnittliga kostnaden för avfuktning av en krypgrund ligger, enligt våra beräkningar, på ca 700 – 800 kr/år. Självklart kan kostnaden variera beroende på storlek, utformning och konstruktion . Kostnaden för avfuktningen av krypgrunden ökar om installationen inte är fackmannamässigt utförd, exempelvis om krypgrunden inte är ordentligt tätad.

Ni har nyligen installerat en avfuktare i min krypgrund, avfuktaren drar väsentligt mer ström än utlovat, hur kommer det sig?

När en krypgrundsavfuktare har installerats får den jobba hårdare, en enkel orsak kan vara att grundmuren har sugit åt en hel del fukt genom åren. Det kan ta någon eller några veckor innan grunden har torkats ut ordentligt.

Behöver en krypgrundsavfuktare service?

Ja, man bör byta filter 1 gång per år. För att garantera att din krypgrundsavfuktare ska fungera i många år erbjuder vi en årlig service, då vi gör en ordentlig funktionskontroll av hela anläggningen samt rengör och byter filter på avfuktaren.

Hur vet jag om jag har mögel i husgrunden?

Det är relativt vanligt med mögel i husgrunden eftersom mögel växer riktigt bra i fuktiga husgrunder. Fukten orsakas av problem i byggnadskonstruktionen men kan även bero på vattenskada/läckage. Mögelsvamp friger små mikroskopiska, giftiga sporer som lätt tar sig vidare in i boendemiljön och kan orsaka hälsoproblem som huvudvärk, trötthet och andningssvårigheter. Det är inte ovanligt att mögelsvamparna direkt kan vara orsaken till sjukdomar som astma eller olika typer av allergier. Om du upptäcker svarta, bruna, vita eller gröna fläckar av mögel bör du undersöka det omgående. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vilken period på året har störst påverkan på min krypgrund?

Problemen i krypgrunder är oftast störst under sommarhalvåret då varm och fuktig utomhusluft kyls ner i den kallare krypgrunden som leder till att luftfuktigheten i utrymmet ökar. Dessutom avdunstar fukt från marken som orsakar hög relativ fuktighet i krypgrunden.

Kan indragna fjärrvärmeledningar påverka min krypgrund?

Ja, värmen som avges från indragna fjärrvärmeledningar bidrar till att den relativa luftfuktigheten sänks. En temperaturhöjning med 1°C ger en sänkning av RF med ca 5 %, vilket är positivt.

Hur ser vitmögel ut?

Vitmögel kan se ut som ett spindelnät eller som ett vitt damm eller krita. Vitmögel kan ibland förväxlas med den sockerart som finns naturligt i trä och kan dras ut på ytan om träet torkar snabbt. Självklart kan vi hjälpa dig med att avgöra vad som växer på din vind eller i din krypgrund.

Fuktskada

Wikipedia information om FAQ

FAQ FAQ (eller Frequently Asked Questions) är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Några svenskspråkiga webbplatser har valt att använda benämningen spoff som är en akronym av ”svar på ofta förekommande frågor”. En annan, och mycket vanligare, försvenskad variant av uttrycket är "Frågor och svar", att frågorna sedan är ofta förekommande är vanligtvis underförstått. FAQ är en akronym och kan uttalas "fak," "faks," "facts," eller "F.A.Q.". Termen kan användas till en eller flera svar på ofta förekommande frågor. Fenomenet FAQ uppstod på Usenet för att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen i diskussionsgrupperna.FAQ är även namnet på en bok skriven av komikern Magnus Betnér.

Synonymer till fråga

  • spörsmål, förfrågan, begäran om svar, ärende, problem, angelägenhet, sak, ämne, frågeställning, uppgift, fall, punkt; i fråga om beträffande,