Fuktskada och vattenskada - Avfukta24

Skillnad på vattenskada och fuktskada

Skillnad på vattenskada och fuktskada

Hus kan drabbas av vattenskada som orsakats av vatten i flytande form och fuktskada som orsakats av luftfuktighet eller RF (relativ luftfuktighet).

Vattenskador kan orsakas av översvämning, trasiga avlopp och vattenledningar, läckande diskmaskiner, icke fungerande dränering och läckage i huskroppen som inte skyddar mot regn. En vattenskada kan i förlängningen också ge fuktskador och orsaka mögel. Skadorna på huset kan i vissa fall regleras av hemförsäkring men om inte tillsyn av huset varit tillfredsställande täcker inte försäkringen kostnaderna. I regel är vattenskador dyra att åtgärda. I vissa fall då inte skadan upptäcks i tid går det inte rädda huset får rivning. Ett fuktskadat hus är också en hälsorisk.

Fuktskador ger sig ofta till känna genom lukt och mögel. För att skydda huset mot fuktskador se till att det finns god ventilation och möjlighet till avfuktning för varje utrymme. Riskkonstruktion är en benämning på utrymme som är särskilt benägen att drabbas av fuktskada. Det är svårt teckna försäkringar mot fuktskador.

Fuktskada

Wikipedia information om Fukt

Fukt Denna sida behandlar fukt i material, se även luftfuktighet.Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent. Relativ fuktighet (RF) i material är ett mått på vattnets tillstånd, det vill säga hur "fuktigt" materialet är. RF i olika material kan jämföras; det kan inte fuktkvoter.