Mögelsanering - Sanering av mögel - Avfukta24

Mögel och fuktskador

Mögelsanering

Mögel är många bostadsägares värsta fiende och frodas främst i dåligt ventilerande miljöer där det är varmt och fuktigt. Det värsta som kan inträffa på grund av mögelangrepp är framför allt tuffa byggnationsskador som kostar oerhört mycket att reparera, stark odör, allergier och andra hälsobesvär. Ifall kontamineringen upptäcks i god tid, finns ett flertal enkla och relativt prisvärda metoder för en självutförd mögelsanering. Det står dock klart att långvarig exponering av mögelsvampar vanligtvis kräver fullständiga renoveringar som i sin tur kräver utdragen tid och ansenliga resurser. Därför är det viktigt att förebygga de mest avgörande utrymmen där en potentiell mögelskada kan angripa.

Ett stort antal mögelsorter finns i Sverige, av vilka många är helt luktlösa medan andra väldigt enkelt upptäcks på grund av deras vedervärdiga odör. Det existerar särskilda fuktkvoter som tagits fram för att bestämma hur mycket fukt en viss mögelart behöver för att utvecklas. Ju högre fuktighet, desto bättre och snabbare blomstrar rötan. En del fordrar högre volymer än andra och avstannar eller dör vid lägre nivåer, men kan många gånger återuppväckas om fukten kommer tillbaka. Tidvis kan det vara väldigt besvärligt att inringa luktens ursprung om man vill utföra en mögelsanering. Virke, isolering, mark och grundmurar är ofta i riskzonen av att infekteras, vilket betyder att det oftast är här som mögelkällan förekommer.

I händelse av att individen vill utföra en egen mögelsanering bör man bedöma hur pass svår mögelskadan är. Assistans från fackkunniga, till exempel Anticimex, kan hjälpa till med en total sanering eller ge eventuella tips på vilka typer av tekniker som kan tillämpas vid den särskilda situationen. Då mögel bland annat dras till fuktiga områden, är det klokt att installera en avfuktare för att kunna torka luften och på så sätt stoppa utvecklingen av svamparna. Det gäller dock att lokalisera själva källan till möglet snarast vid en mögelsanering, då den många gånger beror på ett byggnadsfel, vilket måste åtgärdas innan fortsatt behandling kan utföras.

När möglets ursprung är fastslaget kan ett gäng metoder sättas in för en snabb mögelsanering. Förutom den redan nämnda avfuktaren, finns även ett stort utbud av luftrenare som ser till att potentiella gifter och bakterier snabbt kan avlägsnas. De främsta varianterna är fotokatalytisk rening, HEPA-filter, ozonbehandling och jonisator, som alla utför arbetet men skiljer sig något i pris, effektivitet och fungerar olika bra i varierande lägen. Är dålig lukt något som ställer till med bekymmer, finns även suveräna handgrepp vid mögelsanering som passar just i detta syfte. Ventilation är tillika ett väldigt simpelt hjälpmedel i kampen mot mögel och rekommenderas även i ett förebyggande ändamål.

Ett mycket verksamt tillägg till mögelsanering och de redan nämnda tillvägagångssätten, är särskilda vätskor som är utarbetade för att utradera de ytliga möglet. När dessa bekämpningsmedel skrubbas eller penslas på det infekterade området, utplånas svamparna och nya metoder kan sättas in för att fullfölja den resterande saneringen. Resterna skrapas sedan bort och kan mycket enkelt skopas upp och slängas. Var dock medveten om att vätskor avsedda för mögelsanering kan vara mycket giftiga för människor och det är också essentiellt att känna till, att bekämpningsmedel endast dödar den synliga svampen. Det vill säga att de redan utsläppta mögelgifterna fortfarande svävar i luften, samtidigt som själva orsaken till infektionen inte har motarbetats.

Om skadan redan är skedd och en total mögelsanering är ett faktum, bör man som bostadsägare kontakta försäkringsbolaget för att höra vilka möjligheter man har som kund. I regel är det svårt att få ersättning för en potentiell mögelskada, beroende på orsaken till åkomman. Hem- och villaförsäkring täcker olyckor som åstadkommits av olika vitvaror, ledningar och andra vattenartiklar inomhus. Brister i krypgrunder och ytterligare områden utanför husen kompenseras tyvärr mycket sällan. Vid förstörelse är det angeläget att anlita fackkunning personal, som uförligt kan undersöka källan till problemet. Detta kan sedan redovisas för försäkringsbolaget eller i en eventuell rättslig process mot byggmästare, hyresvärd eller säljare av bostaden, som individen anser vara ansvarig för skadan.

Om individen eller någon i familjen lider av allergi, är mögelsanering en mycket grundläggande åtgärd för den fortsatta hälsan. Allmänna symptom är, likt andra allergier, tecken på svidande ögon, inflammationstillstånd i huden, rinnande näsa, huvudvärk och obehagliga andningssvårigheter. Utöver dessa otrevligheter har forskare även hittat cancerframkallande ämnen som avges av särskilda svampar, vilka svävar fritt i luften. Kontakta lämpligen en läkare om någon upplevt lång exponering av mögel, för att konstatera överkänslighet och förebygga ytterligare besvär. Trots att mögelallergi är gravt irriterande så finns det ingen anledning till att få panik, då symptomen inte klassas som någon livsfara. Likaledes är mögelallergi ganska ovanligt och förväxlas ofta med en intolerans emot kvalster, vilket kan leda till felaktiga misstankar om mögelsvampar i bostaden.

Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis måste individen förstå att ett potentiellt mögelangrepp inte försvinner när synliga objekt blivit bekämpade med exempelvis ozon eller vätskor. Först och främst måste infektionskällan fastställas, vilket leder till att en mögelsanering kan påbörjas. Ignorera inte heller varningstecken, såsom symptom av trötthet, allergi och huvudvärk, då de kan vara tydliga indikationer på att mögel har befäst sig, samtidigt som toxiska gaser svävar fritt i bostaden. Likaså uppdagas lukter allt tydligare, ifall man varit borta från huset under en längre tid. Slutligen behöver nödvändigtvis en besiktningsman undersöka framtida husköp för att kunna bekräfta att hemmet inte besitter konstruktionsfel som kan leda till mögelangrepp. Kostnaden för det som krävs är inte ett dyft jämfört med vad som skulle kunna innebära en ekonomisk katastrof i form av mögelskador.

Det krävs en ordentlig ansträngning för att bekämpa mögel i våra bostäder och lokaler. Svamparna trivs bäst under varma och fuktiga förhållanden och förekommer ofta i utrymmen där ventilationen inte räcker till. Förutom hemskheter såsom kostsamma reparationer, illaluktande odörer och allergier, har forskare även upptäckt cancerframkallande ämnen i vissa arters gaser. Mögel som upptäcks i ett tidigt stadie, avlägsnas ofta mycket enkelt genom mögelsanering i form av luftrening, avfuktning eller med bekämpningsmedel. Vad som är viktigast är dock att lokalisera svamparnas härkomst, så att framtida situationer kan förebyggas. Vid eventuella skador fordras i regel fullständiga reparationer som kan stå individen mycket dyrt. Var därför mycket noga med att skapa en ogästvänlig miljö för möglet för att slippa en mögelsanering i framtiden.

Nils Högberg berättar om hussvampen

Wikipedia information om Hussvamp

Hussvamp Hussvamp (Serpula lacrymans, den gråtande, på latin) ligger latent i de flesta trähus och väntar på rätt betingelser för att kunna bryta ut. Skada av den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar då den kan binda och transportera fukt själv och på så sätt skapa en gynnsam miljö av fukt. Fukt kan komma från till exempel läckande tak, avlopp samt vattenledningar. Även kondens från en kallvattenledning kan vara tillräckligt. Avsaknad av eller bristfälliga fuktspärrar i våtutrymmen eller skador på dessa kan bidra till en gynnsam miljö. I äldre hus finns inte grundisolering mot stenfot eller sockel, här kan syll eventuellt suga upp fukt från sockeln. Saknad eller bristfällig ventilation av husgrunden är en bidragande faktor till svamptillväxt. Renoveringar av skorsten eller husgrund där kalk används kan i vissa fall vara en utlösande faktor på grund av att svampen behöver kalken för att neutralisera den oxalsyra som den bildar vid sin nedbrytning av trämaterialet. Därmed försvinner den tillväxthämmande faktor som normalt försvårar eller hindrar svampen att sprida sig i trämaterialet. Svampen kan med hjälp av kalken skapa de livsbetingelser den behöver för att kunna sprida sig vidare till andra delar i huskonstruktionen. Rekommenderade åtgärder för att bli av med hussvamp:Se till att huset besiktigas av fackman med erfarenhet av hussvampsbekämpning.Avlägsna allt material som angripits av svampen samt lite av det friska materialet för att på så sätt skapa en säkerhetszon, en meter mer än det angripna. Bränn det angripna materialet direkt utan mellanlagring.Se till huskonstruktionen torkar ordentligt, både före och efter rekonstruktion av huset. Skadade byggnadsdelar och området däromkring saneras med borsalt. Svampen kan komma tillbaka om huset får någon framtida vattenskada från läckande rör, eller om taket är otätt.Ett äldre namn på hussvampen är Merulius lacrimans.