Olika typer av krypgrundskonstruktioner - Avfukta24

Så-uppstår-fukt_i_krypgrund

Krypgrund med träbjälklag:

En vanlig luftventilerad krypgrund med träbjälklag är en känslig konstruktion ur fuktsynpunkt och
som beror på årstidsvariationer i temperatur, ånghalt i luften och fuktbelastning från marken. Detta
medför att golvbjälklaget i krypgrunden riskerar att, på grund av naturlig fuktpåverkan, drabbas av
fuktskador. I sin tur kan det leda till mikrobiella skador (angrepp av mikroorganismer) som kan
resultera i att mikrobiell lukt sprids till inomhusmiljön. Organiskt material på marken bidrar till dålig
lukt i miljön inomhus.
Problemen i krypgrunder med träbjälklag är oftast störst under sommarhalvåret då varm och fuktig
utomhusluft kyls ner i den kallare krypgrunden som leder till att luftfuktigheten i utrymmet ökar.
Dessutom avdunstar fukt från marken som orsakar hög relativ fuktighet i krypgrunden.

Krypgrund med betongbjälklag:

En vanlig luftventilerad krypgrund med betongbjälklag en känslig konstruktion ur fuktsynpunkt och
som beror på årstidsvariationer i temperatur, ånghalt i luften och fuktbelastning från marken
Problemen i krypgrunder med betongbjälklag är oftast störst under sommarhalvåret då varm och fuktig
utomhusluft kyls ner i den kallare krypgrunden som leder till att luftfuktigheten i utrymmet ökar.
Dessutom avdunstar fukt från marken som orsakar hög relativ fuktighet i utrymmet.
Bbetongbjälklaget i krypgrunden kan jämföras med en betongplatta på mark. Ett betongbjälklag, i en
krypgrund, med överliggande värmeisolering är ur fuktsynpunkt en kritisk konstruktion eftersom den
bidrar till att betongbjälklaget ligger nära den underliggande krypgrundens temperatur och fuktighet.
Organiskt material i golvkonstruktionen påverkas av fuktkvoten i betongbjälklaget. Fukten
transporteras genom betongbjälklaget och ger förhöjda fuktvärden i det organiska materialet. Det kan
leda till mikrobiella skador som resulterar i att mikrobiell lukt sprids till boendemiljön.

Krypgrund med lättbetongbjälklag:

En vanlig luftventilerad krypgrund med lättbetongbjälklag är känslig konstruktion ur fuktsynpunkt och
som beror på årstidsvariationer i temperatur, ånghalt i luften och fuktbelastning från marken
Problemen i krypgrunder är oftast störst under sommarhalvåret då varm och fuktig utomhusluft kyls
ner i den kallare krypgrunden som leder till att luftfuktigheten i utrymmet ökar. Dessutom avdunstar
fukt från marken som orsakar hög relativ fuktighet i utrymmet.
Ett lättbetongbjälklag, i en krypgrund, med överliggande värmeisolering är ur fuktsynpunkt en kritisk
konstruktion eftersom den bidrar till att betongbjälklaget ligger nära den underliggande krypgrundens
temperatur och fuktighet. Organiskt material i golvkonstruktionen påverkas av fuktkvoten i
betongbjälklaget. Fukten transporteras genom lättbetongbjälklaget och ger förhöjda fuktvärden i det
organiska materialet. Det kan leda till mikrobiella skador som resulterar i att mikrobiell lukt sprids till
boendemiljön.

Krypgrund med torpargrund:

En torpargrund påverkas av årstidsvariationer i temperatur, ånghalt i luften och fuktbelastning från
marken. Detta medför att golvbjälklaget i krypgrunden riskerar att, på grund av naturlig fuktpåverkan,
drabbas av fuktskador. I sin tur kan det leda till mikrobiella skador (angrepp av mikroorganismer) som
kan resultera i att mikrobiell lukt sprids till inomhusmiljön. Organiskt material på marken bidrar till
dålig lukt i miljön inomhus. Fukt som avdunstar från marken kan orsaka hög relativ fuktighet i
krypgrunden.

Krypgrund med plintgrund:

En plintgrund påverkas av ånghalten i luften, årstidsvariationer i temperatur, och fuktbelastning från
marken. Detta medför att bjälklaget i en plintgrund riskerar att drabbas av fuktskador på grund av
naturlig fuktpåverkan. Det kan leda till mikrobiella skador som sedan kan resultera i att mikrobiell lukt
sprids till inomhusmiljön. Organiskt material på marken under plintgrunden kan bidra till dålig lukt i
miljön inomhus.

Krypgrund med plintgrund med sockelskivor:

Miljön i en plintgrund med sockelskivor kan ur ett fukttekniskt perspektiv liknas med den miljö som
råder i en krypgrund. En uteluftsventilerad Plintgrund med sockelskivor är ur fuktsynpunkt en känslig
konstruktion beroende på årstidsvariationer i temperatur, ånghalt i luften och fuktbelastning från
marken. Detta medför att bjälklaget ovan en uteluftsventilerad krypgrund riskerar att, på grund av
naturlig fuktpåverkan, drabbas av fuktskador. Detta i sin tur kan leda till mikrobiella skador som kan
resultera i att mikrobiell lukt sprids till inomhusmiljön. Problemen i plintgrund med sockelskivor är
vanligtvis störst under vår och försommar då varm och fuktig utomhusluft kyls ner i den relativt kalla
krypgrunden varvid luftfuktigheten i utrymmet ökar, samt markfukt avdunstar och kan orsakar hög
relativ fuktighet i krypgrunden.

Wikipedia information om Fukt

Fukt Denna sida behandlar fukt i material, se även luftfuktighet.Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent. Relativ fuktighet (RF) i material är ett mått på vattnets tillstånd, det vill säga hur "fuktigt" materialet är. RF i olika material kan jämföras; det kan inte fuktkvoter.