PCB, sanera byggnader - Avfukta24

PCB, sanera byggnader - Avfukta24

PCB i miljön

PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att användningen är förbjuden sprids ändå PCB till miljön, genom byggnader och viss elektrisk utrustning.

PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade bifenyler). Sedan industrin började använda PCB i stor skala på 1930-talet, har användningsområdena varit många:

 • i byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor
 • i transformatorer och kondensatorer
 • i färger, plaster och självkopierande papper

PCB är giftigt, långlivat och fettlösligt. Det lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Halterna blir därför högst hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan. Särskilt djur som fisk, säl och fåglar som äter fisk är drabbade.

PCB kan ge allvarliga miljökonsekvenser

På 1950-talet minskade antalet sälar och havsörnar dramatiskt. Det visade sig att kemikalierna PCB och DDT låg bakom förändringarna. Bestånden av säl och havsörn återhämtade sig en tid efter att ämnena förbjudits. Effekter på säl och fågel går dock fortfarande att se.

Fortsatt spridning trots förbud

1978 förbjöd Sverige användningen av PCB i nya produkter. 1995 skärptes kraven så att användning av alla produkter som innehåller PCB förbjöds. Förbuden har lett till lägre halter av PCB i miljön. Men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ned väldigt långsamt.

Även nu rapporteras höga halter av bl.a. PCB i miljön. Ett fynd som gjorts är t.ex. höga halter av PCB och DDT i havsörnsägg i Västernorrland. Halterna ligger i nivå med eller över de kritiska gränsvärden för effekter på fortplantningen som beräknats för havsörnar från svenska kusten.

Allvarligt är också att PCB fortfarande sprids till miljön, bland annat via avfallshantering och förbränning men också genom läckage från byggnader och utrustning. I hus byggda mellan 1956 och 1972 finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial som läcker ut till omgivande mark och luft.

PCB påverkar människans hälsa

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.

Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Bedömningen av hälsoriskerna med PCB kompliceras av att de biologiska effekterna av olika PCB skiljer sig åt. Vissa PCB verkar via samma mekanismer som dioxiner (och de kallas därför dioxin-lika PCB) och de riskbedöms tillsammans med dioxinerna.

PCB via mat

Vårt genomsnittsintag av PCB och dioxiner kommer till mer än en tredjedel från fisken vi äter. Särskilt höga halter av PCB och dioxiner finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Livsmedelsverket har därför särskilda kostråd för hur ofta man kan äta sådan fisk.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket (AV) har gett ut en rad föreskrifter (AFS) som behandlar arbetarskyddet och som är aktuella i samband med saneringsarbete.

Några viktiga föreskrifter:

 • Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:03 med bl a ändring AFS 2008:16 (om byggarbetsmiljösamordnare)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01
 • Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:03
 • Belastningsergonomi, AFS 2012:2
 • Vibrationer AFS 2005:15
 • Buller, AFS 2005:16
 • Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av PCB sanering.

Icke bindande
Kostnadsfritt hembesök

Beställ en kostnadsfri besiktning av Avfukta24.
Vi kontaktar dig inom kort.

Vad är PCB?

Wikipedia information om Polyklorerade_bifenyler

Polyklorerade bifenyler PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som syntetiserades för första gången på 1880-talet och som mellan 1935 och 1977 tillverkades av det multinationella kemi- läkemedels- och jordbruksföretaget Monsanto. De räknas till gruppen långlivade organiska föroreningar. Kemiskt består PCB-föreningar av två aromatiska ringar som kan ha 1 till 10 kloratomer kopplade till sig. Giftighet/toxicitet beror på placeringen av klor, inte antalet klor. PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad. I elektricitetens barndom använde man brandfarlig olja som isolator i kondensatorer och transformatorer. År 1929 lanserades PCB som ett brandsäkert alternativ till oljan. Man märkte dock snabbt att personer som handskades med PCB fick klorakne-blåsor, vanligtvis i ansiktet, som lämnade djupa ärr. Stora mängder PCB riskerar att ge leverskador som i värsta fall kan vara ett förstadium till cancer. Trots detta fortsatte användningen av PCB i flera decennier. I Sverige infördes PCB-förbud i två omgångar: År 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av sin långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas som farligt avfall. PCB betraktas idag som cancerframkallande. Metaboliter till PCB liknar molekylärt sköldkörtelhormonet tyroxin, vilket gör att dessa metaboliter binder till de transportproteiner som i normala fall transporterar tyroxin vilket leder till hypotyreos. Forskare har genom visuella test med spädbarn (som bär på höga halter PCB) funnit att korttidsminnet hos dem försämrats. Detta genom att utvecklandet av barnets nervceller påverkats av PCB under graviditeten. Forskare kom fram till att personer som föder många barn får mindre halter av PCB i kroppen, då barnet tar över halterna. En vuxen person som utsätts för höga halter PCB kan få fysiska skador (se ovan), medan ett barn som föds av en person med höga halter PCB däremot kan få psykiska skador. Således drabbar PCB i hög grad avkomman. I naturen har man upptäckt att djur med hög PCB-halt har ändrat grundläggande beteenden. Detta har medfört att djurbestånd har försvunnit från vissa områden.